معرفی سازمان بسیج پیشکسوتان در گفتگوی سردار رضایار در برنامه در انتهای الوند

سردار رضایار در برنامه در انتهای الوند سازمان بسیج پیشکوتان را معرفی کرد.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  سردار رضایار در برنامه در انتهای الوند سازمان بسیج پیشکوتان را معرفی کرد.

 

 

مشاهده گفتگوی سردار رضایار